REFERENT/ICA- KOORDINATOR/ICA RADA ZAPOSLENIH ŽENA PROJEKTA “ZAŽELI”

Radno mjesto

GRADINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


25.3.2024.


2.4.2024.


Terenski rad


 

Posloprimac

Srednja škola 4 godine


Potrebno napredno poznavanje informatike

 • excel
 • word
 • baze podataka
 • upravljanje projektom

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


Kategorija B


1 godinu


Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0172 od 18.ožujka 2024. godine, pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Gradina objavljuje
OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme na projektu „Pomagati znači voljeti “ na radno mjesto Referent – Koordinator rada zaposlenih žena projekta „Zaželi“ – 1 izvršitelj/ica – m/ž, na određeno vrijeme od 36 mjeseci uz probni rad 3 mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 • te sljedeće posebne uvjete:
 • četverogodišnje strukovno obrazovanje ekonomske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • položen državni stručni ispit

Na oglas se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Svojom prijavom na oglas kandidati daju svoju privolu da se njihovi podaci javno objave na web stranici www.gradina.hr i oglasnoj ploči Općine Gradina.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 I 98/2019), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj  33/1992,  57/1992,  77/1992,  27/199358/19932/1994,  76/1994108/1995108/199682/200194/2001103/2003148/201398/2019), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/2013152/201439/201832/2020) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja), ako kandidat ima položen ispit
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije ( preslik vozačke dozvole, potvrda),
 • uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od tri mjeseca od objave oglasa),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.
Na web stranici Općine Gradina, www.gradina.hr biti će naveden opis poslova, te podaci o plaći i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti pisano obaviješteni.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu .
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina,  s naznakom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina – Referent – Koordinator rada zaposlenih žena projekta „Zaželi“.
O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.


 

Poslodavac

OPĆINA GRADINA


 • osobni dolazak: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12
 • pisana zamolba: Trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina

Obrazac-Privola

Obrazac izjave

Obavijest-i-upute-za-oglas-kordinatora- ponovljeni

Obrazac prijave za zapošljavanje koordinatora na projektu

Oglas koordinator