Obavijest o intervjuu za prijem polaznika na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Klasa: 112-06/116-01/01
Ur. broj: 2189/03-03-16-04
Gradina, 09. veljače 2016.

Predmet: Obavijest o intervjuu

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijem polaznika na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina : 3 izvršitelja/ce, obavještava da će se intervju održati dana 15. veljače 2016. godine u 9,00 sati u prostorijama Općine Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, u sali za sastanke.

Kandidati/kinje koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva su:

1. Marina Poljak, Podgorje, Sv. Petra i Pavla 20
2. Dino Novoselac, Gradina, Hrvatskog sabora 5a
3. Mirjana Ivanac, Bačevac, Novo selo 33e
4. Antonija Krpeljević, Rušani, Rušani 4
5. Sanja Derdić, Eržabet 22, Cabuna
6. Ivana Jugović, Gradina, V. Nazora 72a
7. Vinko Rajnović, Rušani, Rušani 148
8. Elizabeta Matić, Gradina, Hrvatskog sabora 18a
9. Nataša Malenica, Dugo Selo Lukačko, Braće Radića 10
10. Kristina Šokac, Gradina, M. Gupca 55
11. Antonija Lukačević, Brezovica, M. Gupca 64
12. Vanesa Dan, Suhopolje, K.Ttomislava 117
13. Nikolina Modrić, Gradina, B.J.Jelačića 36
14. Sanja Vidalina, Gradina, B.J.Jelačića 32

ZA POVJERENSTVO
Marko Ajček