O nama

GRADINA

Područje općine Gradina bilo je naseljeno već u prapovijesno doba (brončano i željezno). Prvotno ime Gradina u povijesnim knjigama je zabilježeno kao „SEROTA“ što znači sijanica.
Općina Gradina ima nedovoljno iskorištene turističke potencijale. Položaj općine Gradina je uz samu rijeku Dravu sa brojnim rukavcima i jezerima, koji karakteriziraju ovaj bogati poljoprivredni i turistički kraj.

Položaj općine Gradina je idealan za razvoj rekreacijskog turizma, zbog samog sastava tla općine Gradina i brojnih površina šuma, jezeraca, bara močvara i uređenih staza. Konkretne razvojne aktivnosti općine Gradina potrebno je temeljiti na rekonstrukciji starih seoskih kuća koje bi mogle biti iznajmljivanje stranim i domaćim turistima.

Ovdje bi se mogli dobro organizirati lov i ribolov. Naime općina Gradina ima tri lovačke udruge na svom području i to „Sokol Gradina“, koje ima otvoreno lovište na 4.120,00 ha „Jelen“ Rušani, sa površinom lovišta od 3.390,00 ha i „Kuna“ Detkovac sa površinom lovišta od 4.531,00 ha.

Na ovom području lovstva turizam je već u punom jeku jer svake godine naša lovišta posjećuju i brojni strani državljani od kojih posebno ističemo talijane.
Također imamo i tri ribolovne udruge „Karas“ Budakovac i „Dravica“ Detkovac, te Štuka 2009 iz Žlebine.

Na području općine Gradina uz rijeku Dravu koja se proteže duž sjeverne granice naše općine i jezero Liman u Detkovcu sa 18, 50 ha, Neteča u Detkovcu sa površinom od 34, 51 ha , a u čijem sklope je i uređena ribička staza i uređeni ribički dom.

Zatim još nalazimo baru Dravica sa površinom od 17,19 ha, baru u Budakovcu sa površinom od 59,25 ha na kojoj se godinama zadržavaju labudovi kao obilježje ovog kraja, bara Novi Gradac sa površinom od 9, 27 ha, te županijski kanal u naselju Brezovica.

U općini Gradina je moguć i razvoj vjerskog turizma temeljem ukazanja gospe Gradinske u podnožju osnovne škole Gradina dana 13. 06. 1997. godine. 17. lipnja 1997. godine na prostoru ispred mjesta ukazanja postavljen je križ i od tada to postaje mjesto za molitvu i krunicu, pjevaju se marijanske pjesme, pale svijeće i polaže cvijeće. Ispred prostora križa sagrađeno je mjesto za molitvu (sjenica) . U kasnijim godinama od mjesta ukazanja do crkve Sv. Ilije proroka u Gradini postavljen je križni put sa postajama. A svake godine u općinu Gradina se slijeva rijeka vjernika koji dolaze na ovo mjesto ukazanja dati zavjete Majci Božjoj.

Temelje današnje crkve Sv. Ilije proroka postavio je župnik JOSIP NESEK 1775. godine. Zidovi i krovište podignuti su tek 1820 godine, a godine 1904 i 1905. godine crkva je oslikana i tako dobiva svoje pravo lice. Kako su se ove slike godinama izgubile godine 2004-2005. župna crkva je ponovo oslikana iznutra i dobiva svoje prvotno lice. Prostor oko crkve resi i aleja kestena koja je zasađena 1883 godine, a danas je pod zaštitom.

Od stilske arhitekture treba spomenuti i župni dvor u Gradini koji je podignut 1783. godine.
Za vjerski turizam potrebno je naglasiti da općina Gradina obiluje i starim kapelicama od kojih ističemo kapelicu u Brezovici (1925), Kapelica u Detkovcu (1899), kapelica u Novom Gracu (1931), kapelica u Budakovcu (1896) godine.

Cijelo područje općine Gradina je do današnjih dana zadržalo svoju povijesnu strukturu. Naselja ove općine možemo definirati kao naselja pretežito izduženog tipa smještenih u ravničarskim predjelima. Kuće u naseljima općine Gradina su uglavnom kuće sa portikom, okrenute zabatnom stranom prema ulici. Ovakve kuće su još mnogobrojne na ovom području sa zanimljivom fasadom, te inicijalima graditelja i godinom nastanka koje se nalaze na zabatu kuće.