Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Krijesnica

ODGOJITELJ/ICA

Radno mjesto

GRADINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA


2


Na neodređeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena – prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


2.8.2021.


10.8.2021.


 

Posloprimac

Viša ili prvostupanjska


Nije važno


Natječaj za prijem u radni odnos

1. Odgojitelj/ica

Dva (2) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

  Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
 • kratak životopis,
 • potvrda HZMO o radnom stažu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • vlastoručno potpisanu izjavu („ Suglasan/na sam sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.“)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obavezu izabranog kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerenu presliku.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidat samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koje ispunjavaju uvjete natječaja te koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina, s naznakom „Dječji vrtić Krijesnica Gradina, Gradina-  Natječaj za odgojitelj/ica“.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine Gradina


 

Poslodavac

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GRADINA


 • osobni dolazak: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12, GRADINA
 • pisana zamolba: Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina