Natječaj za komunalnog redara

Radno mjesto

GRADINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; zamjena


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


25.3.2024.


2.4.2024.


 

Posloprimac

Srednja škola 4 godine


Potrebno napredno poznavanje informatike

 • excel
 • word
 • upotreba računalnih programa

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


Kategorija B


1 godinu


Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08., 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradina  raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos  komunalnog redara- referenta,
u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina, na određeno vrijeme-do povratka djelatnika sa bolovanja

u Općinu  Gradina , Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:
– komunalni redar –referent –  1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme-do povratka djelatnika sa bolovanja , uz obvezni  probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, ekonomske, upravne, poljoprivredne, tehničke ili građevinske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit I. razine
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u oglasu koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.  ZSN-a.
Uz pisanu  prijavu (sa kontakt podacima)  kandidati trebaju obavezno priložiti:

 • životopis
 • dokaz hrvatskog državljanstva (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o radnom stažu (preslik elektroničkog zapisa / potvrde koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuju radno iskustvo na odgovarajućim poslovima), koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu / potvrdi koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu – ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe, indeksa, potvrde ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju vozila (preslik vozačke dozvole ili potvrde)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci od objave oglasa),
 • vlastoručno potpisanu izjavu (u izvorniku) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 I 98/2019), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj  33/1992,  57/1992,  77/1992,  27/199358/19932/1994,  76/1994108/1995108/199682/200194/2001103/2003148/201398/2019), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/2013152/201439/201832/2020) dužni su se u prijavi na  oglas pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na oglas  ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Postupak provedbe oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom u Općinskoj vijećnici Općine Gradina. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Gradina www.gradina.hr
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Gradina objavit će se vrijeme  održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas  podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa

OPĆINA GRADINA
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12
33 411 GRADINA
„Oglas komunalni redar– referent –ne otvaraj“

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.  Nakon raspisivanja oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, a odluka se dostavlja svim kandidatima/ kandidatkinjama prijavljenim na oglas.


 

Poslodavac

OPĆINA GRADINA


 • osobni dolazak: TRG HRVAT. BRANITELJA 12
 • pisana zamolba: GRADINA, Trg hrvatskih branitelja 12

 

obrazac-prijave-za-posao-komunalni-djelatnik

IZJAVA-CL.-15.-I-16.-ZAKONA-O-SLUZBENICIMA-I-NAMJESTENICIMA-U-JLRS

Obavijest i upute kandidatima

Oglas za komunalnog redara Općina Gradina