JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GRADINA, GRADINA, ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Krijesnica Gradina”, Gradina  u osnivanju , na svojoj 05. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA GRADINA, GRADINA,  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Zahtjevi za upis primat će se od  01. rujna 2021. godine  do 10. rujna 2021. godine:

 • poštanskim putem na adresu Dječji vrtić „ Krijesnica Gradina” Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina, s naznakom: „Upis djeteta u Dječji vrtić”
 • elektroničkom poštom, na e-mail: opcina-gradina@vt.t-com.hr , s naznakom „Upis djeteta u Dječji vrtić”  osobno na adresu Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici za djecu koja navršavaju:

 • za vrtić (cjelodnevni desetsatni program) — od tri (3) godine života do polaska u školu.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici koji:

 • djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području općine Gradina i državljani su Republike Hrvatske
 • djeca koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području općine Gradina i državljani su Republike Hrvatske, ukoliko dijete živi samo s jednim roditeljem, odnosno kada se radi o jednoroditeljskoj obitelji
 • djeca koja zajedno sa samohranim roditeljem imaju prebivalište na području općine Gradina i državljani su Republike Hrvatske
 • djeca kojima su dodijeljeni skrbnici ili su smještena u udomiteljskoj obitelji, neovisno o njihovom prebivalištu, ukoliko njihovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području općine Gradina
 • djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području općine Gradina ili djeca koja zajedno s roditeljima nemaju prebivalište na području općine Gradina, ukoliko ima dovoljno mjesta u odgojnim skupinama njihove dobne skupine, za koju roditelj/roditelji plaćaju cijenu vrtića sukladno odredbama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i utvrđivanje mjerila sudjelovanja roditelja/skrbnika-korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića u dječjem vrtiću „ Krijesnica Gradina „Gradina.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu  Odluke Općinskog vijeća općine Gradina o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „ Krijesnica Gradina”

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a roditelji odnosno skrbnici isti mogu preuzeti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Gradina”, odnosno općine Gradina www.gradina.hr  ili osobno u prostorijama općine Gradina

Uz zahtjev za upis djeteta korisnik usluge prilaže:

 1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te preslike osobnih iskaznica roditelja.
 3. Dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • za dijete oba zaposlena roditelja — potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja  za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata — rješenje o statusu HRVI, preslika smrtnog lista ili izvadaka iz matice umrlih
 • za dijete iz obitelji sa troje ili više djece — rodni listovi, izvadak iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta
 • za dijete samohranog roditelja — Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja
 • za dijete koje prima doplatak za djecu — Važeće Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 • za dijete s teškoćama u razvoju — preslik zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno čl. 6. Državnog pedagoškog standarda)
 • za dijete u godini prije polaska u školu — preslik rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda o rođenju
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi — rješenje odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 1. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu, s naznakom, između ostalog, redovitog cijepljenja djeteta.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se:

poštanskim putem na adresu Dječji vrtić „Krijesnica Gradina” Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

— elektroničkom poštom, na e-mail: opcina-gradina@vt.t-com.hr

Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Gradina” Gradina najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja Odluke

Roditelj odnosno skrbnik djeteta nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Ugovori će se sklapati prema određenom rasporedu tijekom mjeseca rujna.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 033/784-155 svakog radnog dana u vremenu 07,00 do 15,00 sati.