JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u 2014. godini

1. predmet poziva
Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruge i ustanove čiji projekti obuhvaćaju slijedeća područja:
a) šport,
b kultura i tradicija,
c) tehnička kultura,
d) humanitarno duhovni rad – programi usmjereni osobama treće životne dobi i osobama sa invaliditetom,
e) programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
f) socijalno zdravstveni rad,
g) građansko inicijativni rad – partnerski projekti..

2. tko može prijaviti projekt?
Projekte mogu prijaviti registrirane udruge i ustanove koje imaju sjedište na području općine Gradina ili su njihovi programi i projekti od interesa za područje općine Gradina

3. kriteriji za ostvarivanje financijske potpore za projekte udruga
a) da je područje realizacije projekta u općini Gradina ili da projekt obuhvaća osobe s prebivalištem u općini Gradina
b) da je projekt prijavljen na obrascu – prijava projekata za 2014. godinu

4. prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji:
– trajno, sustavno i pozitivno utječu na korisnike (dugoročnost),
– se provode u partnerstvu s drugim udrugama/institucijama i sl.,
– uključuju financiranje iz više izvora

5. trajanje i financijska potpora
Ovaj javni poziv odnosi se na programe i projekte koji započinju i završavaju u 2014. godini
Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire Jedinstveni upravni odjel općine Gradina. Svaka udruga koja će primiti potporu iz sredstava Proračuna općine Gradina dužna je podnijeti izvješće najkasnije do 28. veljače za proteklu godinu, odnosno odmah nakon završetka projekta za koji je primila sredstva.

6. način prijave
Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu – prijava projekata, uz detaljan opis aktivnosti i s obveznim privitkom preslike rješenja o registraciji udruge, a za športske i rješenja o upisu u športski registar. Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama poštom na adresu:
Općina Gradina
Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina
ili osobno na istoj adresi s naznakom
„Za financiranje projekata u 2014. godini – NE OTVARATI“.

Obrazac možete preuzeti na istoj adresi te na web stranici: www.gradina.hr, a dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon: 033-784-155 svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

7. rok za podnošenje prijave
Prijave se podnose do 09. prosinca 2013. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.
Zakašnjele ili nepotpune prijave, te otvorene omotnice prijava neće se razmatrati i bit će vraćene pošiljatelju.

8. način objave rezultata
Pristigle prijave razmatrati će Povjerenstvo općine Gradina za izbor projekata udruga, a rezultati izbora projekata koji će biti financirani u 2014. godini bit će objavljeni na web stranici: www. gradina.hr, najkasnije u daljnjem roku od 10 dana.

Preuzmite dokumentaciju…

Javni poziv.doc

Obrazac za prijavu programa.doc