JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Gradina

Na temelju Odluke Školskog odbora od 16. travnja 2014. god. te članka 93. Statuta Osnovne škole Gradina, Gradina ravnatelj škole

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Gradina

I.
Javnoj prodaji izlaže se nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Gradina i to:
nekretnina na k.č.br. 1878, z.k.ul. 1141, k.o. Rušani, kuća, dvor i oranica u selu Žlebina, površine 13282 m2.
U naravi radi se o zemljištu, zgrade nema-srušena.
II.
Pravo na kupnju nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe.

III.
Početna cijena nekretnine iznosi 34.753,20 kuna.

Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene početne cijene, na žiro-račun OŠ Gradina IBAN: HR9123600001101352737, s pozivom na broj HR00 1114, s naznakom „jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana prodaje najpovoljnijem ponuditelju, u nominalnom iznosu bez obračunatih kamata, a ponuditelju koji bude izabran jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je odabran kao najpovoljniji ponuditelj ili koji u predviđenom roku ne uplati kupovnu cijenu, gubi pravo na povrat jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji ispunjava uvjete iz ovog natječaja te koji ponudi najvišu cijenu.
IV.
Javna prodaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda s dokumentacijom koje se u zatvorenoj omotnici predaju na adresu: Osnovna škola Gradina, Trg kralja Zvonimira 9, 33411 Gradina, ˝ponuda za nekretninu – ne otvaraj˝

Valjane su ponude koje pristignu do 06.06.2014. god.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, iznos ponuđene cijene, broj računa i naziv banke ponuditelja na koji se vraća jamčevina, preslika osobne iskaznice, odnosno rješenja o registraciji (pravne osobe), dokaz o uplati jamčevine.

V.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor te je dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti preostali iznos kupovne cijene (razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine). Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez, zemljišnoknjižnu provedbu ugovora i sl.) snosi kupac.

VI.
Prodavatelj pridržava pravo bez navođenja razloga ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično. Prodaja se obavlja načinom ˝viđeno-kupljeno˝ što isključuje naknadne prigovore.

VII.
Javni natječaj za prodaju nekretnine iz točke I. ovog Javnog natječaja objavit će se u Virovitičkom listu, na oglasnoj ploči Općine Gradina, Oglasnoj ploči i web stranici Osnovne škole Gradina.

Sve informacije u vezi s predmetnim natječajem mogu se dobiti u OŠ Gradina, Trg kralja Zvonimira 9, Gradina i na telefon 033/784-150 (ravnatelj) svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

KLASA: 372-01/14-01/01
UR. BROJ: 2189-20-01-14-1
Gradina, 20. 5. 2014.

Ravnatelj škole
Slavko Tuk