JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 022-01/16-01/02
Ur. Broj: 2189/03-04-16-01

Gradina, 20. siječnja 2016.

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 26-03/ pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Gradina („Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 11/10), načelnik općine Gradina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova

1. Naručitelj radova:

a) Naziv: Općina Gradina
b) Sjedište: Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina
c) Telefon: 033-784-155, telefax: 033-784-228
d) OIB: 81945501309

2. Predmet natječaja:

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Gradina
čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama općine Gradina

3. Mjesto izvođenja i rok trajanja ugovora

Navedeni radovi izvode sa na području općine Gradina. Ugovor se sklapa na vremenski period od 4 godine

4. Sudjelovanje ponuditelja:

Na natječaj se mogu javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti, nudi se cjelokupan predmet natječaja.

5. Način dokazivanja sposobnosti:

– izvornik ili ovjerena preslika dokaza o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti ( obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda), ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1 i BON-a 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
– popis opreme, uređaja, vozila, broj i struktura zaposlenih te popis dosadašnjih poslova iz predmeta nabave (reference tvrtke)
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za odgovornu osobu ponuditelja
– izvornik ili ovjerenu presliku izjave da odgovorna osoba ponuditelja nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva
– izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviti prilikom zaključenja ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kn kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
– izjavu o nepromjenjivosti cijena
– cijenu radnog sata za obavljanje navedenih poslova
– rok valjanosti ponude

Vrijednost radova ugovara se na ukupan iznos ponudbenog troškovnika, a po sistemu jediničnih cijena i stvarno izvedenih količina radova.
Naručitelj će vršiti bezgotovinsko plaćanje na temelju isporučene situacije u roku 30 dana od dana ovjere.

Naručitelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihova prihvaćanja.

6. Kriterij za odabir

Niža ponuđena cijena, stručna i tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti plaćanja.

7. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda

Ponude se podnose u zapečaćenoj omotnici prijemnoj službi općine Gradina neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom „Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne otvaraj“
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Otvaranje ponuda održati će se 22. veljače 2016. godine u prostorijama općine Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, Gradina sa početkom u 12,00 sati.
Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponuditelji će pismeno biti obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

TROŠKOVNIK