Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gradina

KLASA: 350-01/15-01/08
URBROJ: 2189/03-04-15-02

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. RH br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12.), članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13.), članka 31. Statuta Općine Gradina («Službeni vjesnik Općine Gradina» br. 3/13, 3/15.) i odluke o izradi I izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gradina („Službeni vjesnik općine Gradina „ br. 7/13) načelnik općine Gradina objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRADINA

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu I izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Gradina, koji je utvrdio načelnik zaključkom (KLASA: 350-01/15-01/08,URBROJ: 2189/03-04-15-01od 30. rujna 2015. godine)
Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost.

2. Javna rasprava trajat će od 12. listopada 2015 godine do 26. listopada 2015. godine.

3. Javni uvid u prijedlog Prostornog plana moći će se obaviti u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u Općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina.

4. Javno izlaganje prijedloga Prostornog plana Općine Gradina organizirati će se u prostorijama vijećnice općine Gradina , Trg hrvatskih branitelja 12, dana 16. listopada 2015 godine, s početkom u 10,00 sati.

5. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

– tijela državne uprave, upravna tijela općine, Vijeće mjesnih odbora i pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina

Ako se do zaključivanja javne rasprave ne dostavi pisano očitovanje smatrat će se da
nema primjedbi.

Građani i udruge

Upisivanje prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Prostornog plana na javnoj raspravi, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik koji se obvezno vodi pri javnom izlaganju, postavljanjem pitanja na javnom izlaganju.
Upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, Gradina.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu ponuditelja neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.