Udruge

LOVAČKA UDRUGA „SOKOL“ GRADINA

OIB 93982919478

Registarski broj 10000192

Sjedište: Vladimira Nazora 41C, Gradina

Lovačka udruga „SOKOL“ osnovana je 1998. godine

Predsjednik udruge je Slavko Vukšić- 095/392-4551

Cilj

Ciljevi Udruge: 1. uzgoj i zaštita divljači; 2. zaštita prirode i okoliša očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirodnih vrijednosti; 3. lovljenje i korištenje divljači i njezinih dijelova (redovni odstrjel); 4. osiguranje stručne osobe za izradu i provođenje Lovno gospodarske osnove; 5. organiziranje lovočuvarske službe; 6. stručno obrazovanje članova (lovočuvar, ocjenjivač trofeja divljači, kinološki sudac, stručna osoba za prvi pregled divljači i drugo) i vježbenika udruge; 7. organiziranje lovačkog podmladka i lovačke mladeži radi razvijanja znanja i ljubavi prema prirodi, fauni i flori te očuvanja prirodnih vrijednosti; 8. suradnja sa drugim organizacijama i lovačkim udrugama te kinološkim i streljačkim organizacijama;

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti: – provođenje lovostaja u skladu sa postojećim Pravilnikom o lovostaji; – privremenu zabranu lova divljači; – provedbu radnji koje osiguravaju opstanak i razmnožavanje divljači koja trajno ili sezonski živi u lovištu te mjere za očuvanje i poboljšanje staništa; – održavanje utvrđene brojnosti, omjera spolova i gospodarske starosti populacije divljači koja se uzgaja (uzgojni i redukcijski odstrjel); – osiguravanje uvjeta za razmnožavanje i vođenje mladunčadi; – unošenje i čuvanje divljači radi postizanja brojnosti utvrđene Lovno gospodarskom osnovom i programom uzgoja; – osiguravanje provedbe higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači (sanitarni odstrjel); – smanjivanje broja divljači koja čini štetu usjevima na podnošljivi broj; – smanjivanje broja nezaštićene divljači (štetnici i predatori) na podnošljivi broj, te uklanjanje pasa i mačaka skitnica; – spašavanje divljači od elementarnih nepogoda; – provedbu mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode; – podizanje i održavanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata; – poduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači) pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova te upotrebu zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima; – upotrebu sredstava za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava na propisan način i poduzimanje preventivnih mjera pri paljenju strništa i sl; – upotreba lovačkih pasa u skladu sa Pravilnikom o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa ispitom; – čuvanje lovišta i suzbijanje krivolova.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RUŠANI

OIB 44408478961

Registarski broj 10000101

Sjedište: Rušani 87, Rušani

Predsjednik društva: Marijo Brdarić- 098-178-9433

Zapovjednik društva: Predrag Rajnović 098-342-235

Cilj

Ciljevi Društva: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Društva: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

KULTURNO- UMJETNIČKO DRUŠTVO „SELJAČKA SLOGA“ BREZOVICA

OIB 20571621875

Registarski broj 10000453

Sjedište: Stjepana Radića 2, Brezovica

Predsjednik udruge: Mato Brođanac- 098/933-1613

Tajnica udruge: Marica Silner

Cilj

Cilj osnivanja Udruge je bavljenje kulturno – umjetničkom djelatnošću u smislu izučavanja i njegovanja izvornog i reproduktivnog folklora, vokalne i instrumentalne glazbe, čuvanja, nabave i izrade narodnih nošnji, ostalih folklornih i etnografskih sadržaja,njegovanje i očuvanje izvornih običaja te poticanje mladih na aktivni angažman na svim područjima javnog i društvenog života.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, lokalne i instrumentalne glazbe, te ostalih folklornih i instrumentalnih sadržaja 2. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu 3. zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara 4. zaštita kulturnih krajolika 5. kulturno umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam 6. izrada projekata u okvirima navedenim ciljeva i djelatnosti, te predlaganje istih nadležnim tijelima 7. suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću 8. ostale djelatnosti kulturne baštine.

OPĆINSKI SPORTSKO- RIBOLOVNI KLUB „DRAVICA“ DETKOVAC

OIB 82339209939

Registarski broj 10000080

Sjedište: Detkovac 203, Detkovac

Predsjednik kluba: Predrag Najcer- 095/910-5654

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Udruge je unapređivanje rekreativnog ribolova,sportskog ribolova,ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 10.Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu,zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se orgarizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko-rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva,sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona,ovog Statuta ili programa rada,a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRADINA

OIB 33663920829

Registarski broj 10000259

Sjedište: Trg hrvatskih branitelja 1, Gradina

Predsjednik društva: Mario Milković- 098-273-893

Zapovjednik društva: Igor Kljak 098-935-6433

Cilj

Ciljevi Društva: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Društva: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

UDRUGA SVI SMO MI ISTOGA RODA ALI DRUGIH NARODNIH OBIČAJA

OIB 59002047107

Registarski broj 10000116

Sjedište: Trg kralja Zvonimira 9, Gradina

Predsjednica društva: Marijana Matić 099/319-1460

Tajnica društva: Ivana Mihaljević

Cilj

Ciljevi Udruge su: djelovanje na podizanju razine kulturnog života lokalne zajednice organiziranjem različitih manifestacija, izložbi i kreativnih natječaja, te poticanje mladih na aktivni angažman u djelovanje rada Udruge i ostvarivanju svih navedenih ciljeva Udruge. Provoditi, promicati i razvijati različite socijalno i odgojno-obrazovne programe za kvalitetniji i uspješniji razvoj djece,mladih i obitelji. Provoditi edukacije, roditelja, građana, o metodama, tehnikama, sadržaju, i načinima potrebnim za primjeren rast i razvoj pojedinca i obitelji u cjelini. Organizirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz radionice i očuvanje tradicije te podizanje svijesti o ekologiji.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, -rad na prepoznavanju i inovativnom održivom rješavanju društvenih problema, utjecanje i osvještavanje lokalne zajednice o važnosti temeljnih društvenih promjena i ulaganje u dobrobit zajednice, -sakupljanje, održavanje i restauriranje narodnih nošnji i dijelova narodnih nošnji, muzičkih instrumenata te ostalog folklornog i etnografskog blaga (odjeće i obuće, ukrasa, nakita i drugo) -organizacija i održavanje koncerata, nastupa i priredbi pretežno folklornog i etnografskog sadržaja sa svrhom promoviranja i održavanja kulturne folklorne baštine te humanitarnih aktivnosti za potrebite -organizacija edukativnih prezentacija, predavanja, tečajeva i radionica u svrhu usavršavanja svojih članova i voditelja određenih grupa, -održavati radionice u svrhu promicanja tradicijskih jela, zanata i rukotvorina na neprofitnoj osnovi, -organizacija putovanja na nastupe, susrete -poticanje mladih i rad s mladima s ciljem aktiviranja mladih na sudjelovanje u radu Udruge, čuvanju i promicanju tradicije i vrijedne kulturne baštine -razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu -izrada projekata u okvirima navedenih ciljeva i djelatnosti te predlaganje istih nadležnim tijelima – suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama i pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću. – izlaganje izvornih predmeta u prostorijama Udruge -izdavanje knjiga i brošura, iz područja svoje djelatnosti, na neprofitnoj osnovi, -izrada ukrasnih predmeta te nakita koristeći tradicionalne tehnike izrade – edukativna putovanja. -unapređivanje kvalitete života stanovnika ruralnih područje kroz pružanje inovativnih sadržaja, edukacija i različitih mogućnosti za kvalitetno i aktivno provođenje slobodnog vremena -promoviranje održivog korištenja prirodnih izvora, poticanje učinkovitog korištenja resursa i energije -promoviranje i popularizacija znanosti.

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADINA

OIB 25215885665

Registarski broj 10000515

Sjedište: Trg kralja Zvonimira 4, Gradina

Predsjednik udruge: Slavko Tuk 098/656-314

Cilj

  • zaštita, promicanje, razvitak i unapređenje prava i interesa umirovljenika; • razvijanjem prijateljstva, uzajamnosti i solidarnosti među umirovljenicima; • njegovanje tekovina Domovinskog i drugih oslobodilačkih ratova u RH; • razvijanje kulturnog i zabavnog života; • organiziranje sportskih, rekreativnih i drugih sličnih aktivnosti i • ostvarivanje drugih interesa članova Udruge.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: • proučavanjem prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, predlaganjem nadležnim tijelima mjera za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja svojih članova; • neposrednom skrbi i drugim vidovima pomoći invalidnim i najugroženijim članovima Udruge; • organiziranjem odmora, izleta, sportskih natjecanja, rekreacije, kulturnih i zabavnih priredbi; • informiranjem članstva i javnosti o problemima i zahtjevima umirovljenika; • ostvarivanjem suradnje sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu; • pribavljanjem i korištenjem materijalnih sredstava za rad Udruge; • drugim djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETRANA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK OPĆINE GRADINA

OIB 50402485906

Registarski broj 10001061

Sjedište: Trg kralja Zvonimira 9a, Gradina

Predsjednik udruge: Ivan Matić- 099/488-947

Cilj

Udruga je osnovana u cilju promicanja i održavanja identiteta postrojba Domovinskog rata, obilježavanje njihovih obljetnica.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Udruge su: – okupljanje branitelja, dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, – promicanje vrijednosti Domovinskog rata, – zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, – zaštita interesa hrvatskih ratnih invalida iz Domovinskog rata s područja općine Gradina, – zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s područja općine Gradina, – zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji s područja općine Gradina, – poticanje organiziranja istraživačkih i savjetodavnih stručnjaka ili timova radi praćenja znanstvene obrade i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće sudionika Domovinskog rata, te pokretanje projekata radi preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća branitelja, – promicanje i organiziranje timova stručnjaka koji prate problematiku populacije hrvatskih branitelja, predlažu, u suradnji s nadležnim državnim tijelima, zakonsko reguliranje prava branitelja i stradalnika Domovinskog rata, te prate i skrbe za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje tih prava, – organizirano pružanje pomoći i prevladavanje socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika domovinskog rata, – održavanje motiviranosti i spremnosti članova na obranu, na jačanje domoljublja, borbenog morala i slično.

ŽUPANIJSKI ŠPORTSKO-RIBOLOVNI KLUB „ŽLEBINA 2009“

OIB 73644053391

Registarski broj 10000729

Sjedište: Društveni dom, Zdenka Sabolića 3, Žlebina

Predsjednik kluba: Drago Dorić 098/912-3443

Tajnik kluba: Zlatko Dančo

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Udruge je unapređivanje rekreativnog ribolova, sportskog ribolova, ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu,zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se orgarizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko-rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva,sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona,ovog Statuta ili programa rada,a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.

Područja djelovanja

Područje djelovanja ove udruge je sport, sportski ribolov, sudjelovanje u sportskom natjecanju, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi, koje se odnose na organizaciju sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova, te promocija sporta i zdravog načina življenja.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE GRADINA „KARAULA“

OIB 80647908478

Registarski broj 10001072

Sjedište: Novi Gradac 48, Novi Gradac

Predsjednik udruge: Albert Brođanac 099/579-8616

Tajnik udruge: Željko Budiša

Cilj

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka, kako statusnih i socijalnih prava svojih članova, obrani digniteta Domovinskog rata tako i poboljšanju uvjeta života ruralnog područja.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: – promicanje vrijednosti Domovinskog rata – zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata – planiranje razvoja ruralnih područja, – zaštita javnih dobara u ruralnim područjima, – očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora, – podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja.

LOVAČKO DRUŠTVO „JELEN“ RUŠANI

OIB 65542453983

Registarski broj 10000056

Sjedište: Rušani 206B, Rušani

Predsjednik društva: Davor Nenadović 091/345-8881  095/393-0778

Cilj

Udruga je osnovana u cilju gospodarenja lovištem i divljači što obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova kako je to propisano Zakonom o lovstvu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnost Udruge: 1. gospodarenje lovištem, uzgoj i zaštita divljači, 2. lov i korištenje divljači i njezinih dijelova u skladu s posebnim propisima i propisom lovnogospodarske osnove ( LGO) i ostalim aktima kojima je regulirano lovstvo, 3. zaštita prirode i okoliša, 4. odgoj i izobrazba lovaca te podižući lovnu etiku 5. organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne kinologije, lovnog streljaštva, sukladno važećim propisima. Udruga može obavljati i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima te ostvarenu dobit koristiti isključivo za unapređenje osnovne djelatnosti.

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „KARAS“ BUDAKOVAC

OIB 67990393237

Registarski broj 10000500

Sjedište: Čorova 43, Budakovac

Predsjednik kluba: Danijel Prevolnik 099/561-7848

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Kluba je unapređivanje rekreativnog ribolova, sportskog ribolova, ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva Klub će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu, zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se organizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko – ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko – rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva, sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona, ovog Statusa ili programa rada, a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BUDAKOVAC

OIB 02255647124

Registarski broj 10000103

Sjedište: Čorova 43, Budakovac

Predsjednik društva: Edin Kos- 098/931-7199

Zapovjednik društva: Ivan Vadoc 098-604-376

Cilj

Ciljevi Društva: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Društva: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

DEMOKRATKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE- UDRUGA NOVI GRADAC

OIB 81350574136

Registarski broj 10000246

Sjedište: Novi Gradac 43, Novi Gradac

Predsjednik udruge: Ištvan Seleši- 033/775-205

Cilj

Cilj Udruge je: promicanje interesa hrvatskih državljana, mađarske i druge nacionalnosti, a u okvirima zakonskih prava i obveza pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a posebno na područjima djelatnosti Udruge: obrazovanja i kulture, promicanje nacionalnog identiteta, promicanje stvaralaštva i nakladništva, promicanje društvenog života kroz razne priredbe prigodnog i zabavnog karaktera, obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži, rad u afirmiranju kulturne autonomije pripadnika mađarske nacionalne manjine, posebice na području folklora (ples, pjevanje, sviranje, dječje igre i sl.), unaprjeđivanje stručnog rada, sudjelovanje u humanitarnim i drugim akcijama, organiziranje susreta, revija, natjecanja i sličnih manifestacija te sudjelovanje na istima u organizaciji drugih udruga saveza i zajednica, zaštita i promicanje prava pripadnika mađarske nacionale manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te srodnih Zakona, organiziranje rada sekcija Udruge, promicanje gospodarskih interesa Mađara.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Osnovne djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su upoznavanje što većeg broja osoba državljanina Republike Hrvatske, mađarske i druge nacionalnosti s ciljevima Udruge. Pomoć pri organizaciji dopunske nastave ili tečaja mađarskog jezika, poticanje nakladništva na mađarskom jeziku, organiziranje upoznavanja kulturne baštine u Republici Mađarskoj, kao i poticanje dobre i prijateljske međudržavne suradnje.

NOGOMETNI KLUB “NAPREDAK“ RUŠANI

OIB 20659586708

Registarski broj 10000321

Sjedište: Rušani 49, Rušani

Predsjednik kluba: Damir Brdarić 098/742-6342

Tajnik kluba: Kristijan Rajnović

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: • planiranje i razvitak sustava sporta ( organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije turnira ); • razvijanje nogometa među mladima; • promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti; • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti; • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji; • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti; • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini ( promicanje nogometa na prostoru općine Gradina i Virovitičko-podravske županije ); • poticanje i promoviranje nogometa; • upravljanje i održavanje nogometnih igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje djelatnosti; • održavanje treninga i drugih oblika poduke i sportske pripreme; • suradnja sa školskim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; • skrb o zdravlju svojih natjecatelja, trenera i drugih djelatnika; • sudjelovanje u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima; • sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

NOGOMETNI KLUB „GRANIČAR“

OIB 04305364031

Registarski broj 10000853

Sjedište: Stjepana Radića 6, Žlebina

Predsjednik kluba: Goran Putnik- 099/497-7923

Tajnik kluba: Vedran Čizmić

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije nogometnih turnira), razvijanje nogometa među mladima, promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti, razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), poticanje i promoviranje nogometa , upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti; održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme; suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika; sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.

NOGOMETNI KLUB „BRANA BAČEVAC“

OIB 05268693877

Registarski broj 10000744

Sjedište: Bačevac bb, Bačevac

Predsjednik udruge: Mario Rengel

Tajnik udruge: Darko Boban- 098/408-819

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: • planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima, organizacije nogometnih turnira), • razvijanje nogometa među mladima, • promicanju odgojnih funkcija nogometa (kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti), • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), • poticanje i promoviranje nogometa , • upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti, • održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, • suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet, • skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika, • sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član, • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARA BREZOVICA

OIB 05571498127

Registarski broj 10000104

Sjedište: Stjepana Radića 2, Brezovica

Predsjednik društva: Srećko Lukačević 098-195-7245

Zapovjednik društva: Ilija Golubić 099-325-5190

Cilj

Ciljevi Društva: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Društva: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna djelatnostprovodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama kao neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Društvo može, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama pozitivnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva. Za njihovo obavljanje Društvo može imati stalne i povremeno zaposlene djelatnike.

OPĆINSKI NOGOMETNI KLUB „GRADINA“ GRADINA

OIB 05266645473

Registarski broj 10000191

Sjedište: Ljudevita Gaja 35, Gradina

Predsjednik kluba: Željko Ronik

Tajnik kluba: Slavko Modrić- 099/783-6010

Cilj

Ciljevi Kluba su: – okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom; – razvoj i promicanje nogometa; – sudjelovanje u nogometnim natjecanjima; – nogometna poduka igrača mlađih uzrasta – suradnja s nogometnim klubovima na području općine Gradina i Virovitičko-podravske županije, kao i sa Županijskim nogometnim savezom, Hrvatskim nogometnim savezom i dr.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz Statuta su: – sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta; – održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme; – ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno i napretka učenika nadarenih za nogomet; – upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti; Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ŽNS-a; – suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada – vođenje registra članova; – skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika; – sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;

OPĆINSKI NOGOMETNI KLUB „STARA BREZOVICA“

OIB 23700305987

Registarski broj 10000313

Sjedište: Stjepana Radića 119, Brezovica

Predsjednik kluba: Josip Kuzman- 098/992-0840

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima, organizacije nogometnih turnira), razvijanje nogometa među mladima, promicanju odgojnih funkcija nogometa (kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti), razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), poticanje i promoviranje nogometa, upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti, održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet, skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika, sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član, obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.

NOGOMETNI KLUB „SLAVEN“ DETKOVAC

OIB 57953137597

Registarski broj 10000856

Sjedište: Detkovac bb, Detkovac

Predsjednik udruge: Matej Najcer- 099/350-1460

Tajnik udruge: Antun Gojević

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

  • planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije turnira) • razvijanje nogometa među mladima • promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti. • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji. • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti. • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru općine Gradina i Virovitičko-podravske županije) • poticanje i promoviranje nogometa , • upravljanje i održavanje nogometnih terena i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje djelatnosti; • održavanje treninga i drugih oblika poduke i sportske pripreme; • suradnja sa školskim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; • skrb o zdravlju svojih natjecatelja, trenera i drugih djelatnika; • sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.

LOVAČKA UDRUGA „KUNA“ DETKOVAC

OIB 99416000208

Registarski broj 10000028

Sjedište: Lanka 26, Detkovac

Predsjednik udruge: Tomo Baturina- 099/227-1220

Cilj

  1. uzgoj i zaštita divljači; 2. zaštita prirode i okoliša očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirodnih vrijednosti; 3. lov i korištenje divljači i njezinih dijelova; 4. osiguranje stručne osobe za izradu i provođenje lovno-gospodarske osnove; 5. organiziranje lovočuvarske službe; 6. stručno obrazovanje članova ( lovočuvar, ocjenjivač trofeja, kinološki sudac, stručna osoba za prvi pregled divljači i drugo); 7. suradnja s drugim organizacijama i lovačkim udrugama te kinološkim i streljačkim organizacijama;

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Provođenje lovostaja u skladu sa postojećim Pravilnikom o lovostaji; privremenu zabranu lova divljači; provedbu radnji koje osiguravaju opstanak i razmnožavanje divljači koja trajno ili sezonski živi u lovištu te mjere za očuvanje i poboljšanje staništa; održavanje utvrđene brojnosti, omjera spolova i gospodarske starosti populacije divljači koja se uzgaja (uzgojni i redukcijski odstrjel); osiguravanje uvjeta za razmnožavanje i vođenje mladunčadi; unošenje i čuvanje divljači radi postizanja brojnosti utvrđene lovno-gospodarskom osnovom i programom uzgoja; osiguravanje provedbe higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači (sanitarni odstrjel); smanjivanje broja divljači koja čini štetu usjevima na podnošljivi broj; smanjivanje broja nezaštićene divljači (štetnici i predatori) na podnošljivi broj, te uklanjanje pasa i mačaka skitnica; spašavanje divljači od elementarnih nepogoda; provedbu mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode; podizanje i održavanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata; poduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači) pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova te upotrebu zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima; upotrebu sredstava za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava na propisan način i poduzimanje preventivnih mjera pri paljenju strništa i sl; upotreba lovačkih pasa u skladu sa Pravilnikom o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa ispitom; čuvanje lovišta i suzbijanje krivolova.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GRADINA

OIB 65769304113

Registarski broj 10000217

Sjedište: Trg hrvatskih branitelja 1, Gradina

Predsjednik zajednice: Marko Ajček

Zapovjednik zajednice: Josip Kaladić

Cilj

Ciljevi Zajednice: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Zajednice: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.