Savjetovanje s javnošću

Otvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja

 


Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu na stranicama Općine Gradina objavljen je Plan normativnih aktivnosti Općine Gradina  (popis svih općih akata za koje se planira donošenje tijekom određenog razdoblja) i Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti Općine Gradina  (popis akata pred čije će se donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti).

Savjetovanja sa zainteresiranim javnostima provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Gradina,  a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Općine (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN broj 140/09.) koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljeni su i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Gradina je Ivana Brajković, pročelnica

Telefon: 033/784-155
e-mail: opcina-gradina@vt.t-com.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 172/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 144/10)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-292/2011 od 23 ožujka 2011. (NN 37/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 77/11)