OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE GRADINA U 2020.

Sukladno odredbama članka 11. Stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Gradina načelnik općine Gradina daje;

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE GRADINA U 2020.

Tekst javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna općine Gradina u 2020. godini s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljeni su dana 31. siječnja 2020. godine na službenoj internet stranci Općine Gradina www.gradina.hr u rubrici – NATJEČAJI i na Internet stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se preporučeno ili osobno s naznakom „Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Gradina u 2020.”

Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina do 02. ožujka 2020. godine.