Natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Gradina u 2021. godini

Općina Gradina će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za općinu Gradina, a  sukladno uvjetima ovoga Javnog natječaja kako slijedi:

Uvjeti prijave-prijaviti se mogu udruge koje ;

  • su upisani u odgovarajući Registar;
  • su registrirani kao udruge, zaklade ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
  • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv općine Gradina , bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba općine Gradina definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna općine Gradina
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu općine Gradina
  • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

Područja programskih aktivnosti

Za financijsku potporu projektima od općeg značaja za općinu Gradina, mogu se prijaviti udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz područja djelovanja, a koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava; zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina; zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih; jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije; zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu; prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti; razvoju demokratske političke kulture; zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina; promicanju i razvoju volonterstva; socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti; poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva; zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; održivom razvoju; razvoju lokalne zajednice; međunarodnoj razvojnoj suradnji; zaštiti zdravlja; razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja; kulture i umjetnosti; tehničke i informatičke kulture; sporta, te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te ostalih područja djelovanja da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose sustavnom i održivom društvenom razvoju. 

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 340.000,00 kn

Način prijave

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta,/programa, kako pravilno dostaviti dokumentaciju, tko nema pravo prijave detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/li programa udruga iz proračuna općine Gradina u 2021. godini.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na Internet stranici   općine Gradina,  www.gradina.hr  

Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 08. ožujka 2021.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općina Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

S naznakom „ Javni natječaj za financiranje  javnih potreba općine Gradina u 2021.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Gradina

Izjava o nekažnjavanju

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac proračuna

Opisni obrazac prijave projekta

Upute za prijavitelje