Natječaj za RAVNATELJA/ICU – ODGOJITELJA/ICU u Dječjem vrtiću Krijesnica

Mjesto rada:   Gradina, Virovitičko-podravska županija

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: ravnatelj/ica – odgojitelj/ica osim poslova ravnatelja obavlja i poslove odgojitelja; upražnjeni poslovi s mandatom od 4 godine

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 20.5.2022.

Natječaj vrijedi do: 28.5.2022.

Razina obrazovanja: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Radno iskustvo: najmanje 5 godina u djelatnosti predškolskog odgoja

Ostale informacije:

Ravnatelj/ica – odgojitelj/ica osim poslova ravnatelja obavlja i poslove odgojitelja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Ravnatelj/ica – odgojitelj/ica pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. životopis (vlastoručno potpisan)
 2. preslik važeće osobne iskaznice
 3. dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome odnosno odgovarajuće isprave o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
   • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97, 04/98)
   • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja
   • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariji od dana objave natječaja

4. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),

5. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

6. potvrda centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

 1. Vlastoručno potpisanu izjavu („Suglasan/sna sam sa svim uvjetima javnog natječaja te s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka za vrijeme i nakon objave natječaja“).

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja…

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja…

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno pristigle prijave kandidata koje ispunjavaju uvjete natječaja te koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge.

O datumu i vremenu intervjua u Dječjem vrtiću Krijesnica Gradina kandidati će biti pojedinačno obaviješteni. Ako kandidat propusti intervju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i njegova prijava neće se razmatrati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će pojedinačno biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina (www.gradina.hr).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem zemaljske pošte na adresu: Dječji vrtić Krijesnica Gradina, Trg kralja Zvonimira 6, 33411 Gradina, s naznakom „Za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina i u Narodnim novinama.