Mjesna samouprava

NAZIV MJESNOG ODBORA SJEDIŠTE PREDSJEDNIK
M.O. GRADINA Trg hrv. Branitelja 1, Gradina Ivan Moslavac
M.O. BAČEVAC Bačevac bb, Bačevac Tomislav Boban
M.O. LIPOVAC A. Stepinca bb, Lipovac Milan Cindrić
M.O. LUG GRADINSKI Lug Gradinski bb, Lug Gradinski Zvonimir Duvnjak
M.O. RUŠANI Rušani bb, Rušani Blaž Špoljarić
M.O. ŽLEBINA Z. Sabolića bb, Žlebina Anto Brtan
M.O. NOVI GRADAC Novi Gradac bb, Novi Gradac Albert Brođanac
M.O. DETKOVAC Detkovac bb, Detkovac Ivan Gojević
M.O. BREZOVICA S. Radića bb, Brezovica Vjekoslav Moslavac
M.O. VLADIMIROVAC Hrv.branitelja bb, Vladimirovac Blagoja Injac
M.O. BUDAKOVAC Čorova bb, Budakovac Ernest Vadoc