Natječaji

JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 022-01/16-01/02 Ur. Broj: 2189/03-04-16-01 Gradina, 20. siječnja 2016. Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 26-03/ pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima ...

Read More »

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina

Klasa: 112-06/16-01/01 Ur. broj: 2189/03-03-16-03 Gradina, 25. siječnja 2016. godine. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje ...

Read More »

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem službenika/ce na određeno vrijeme radi zamjene za duže vrijeme odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina : 1 izvršitelj/ca, obavještava da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 13. veljače 2014. godinu u 8,00 sati u prostorijama Općine Gradina, Trg hrvatskih ...

Read More »