JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina

Mjesto rada: GRADINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 5.9.2018. Natječaj vrijedi do: 12.9.2018.
Posloprimac

Razina obrazovanja:

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. – Referent – 1 polaznik/ca
Uvjeti:
1. Referent
– SSS –ekonomska

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
– nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje.

Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici www.gradina.hr i na oglasnoj ploči Općine Gradina najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Gradina, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.751,84 kune, koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

U prijavi na poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, potpis), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaz o radnom stažu(potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, može i elektronička potvrda)
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne starije od 6 mjeseci ( može i elektroničko uvjerenje )

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

OPĆINA GRADINA
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12,GRADINA
33410 SUHOPOLJE

s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje- Referent“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Eventualne potrebne dodatne obavijesti vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti elektroničkom poštom, na adresi: opcina-gradina@vt.t-com.hr i na telefon 033/784-155.