Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina

Klasa: 112-06/16-01/01
Ur. broj: 2189/03-03-16-03
Gradina, 25. siječnja 2016. godine.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina za 2016. godinu od dana 25. siječnja 2016. godine, načelnik Općine Gradina raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

– referent – 3 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

1. referent
– SSS ekonomske struke ili gimnazije

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

– je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

– nema više od jedne godine evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (“Narodne novine“ broj 107/07.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. tog Zakona.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje.

Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici Općine Gradina i na oglasnoj ploči Općine Gradina najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Gradina, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i trošak prijevoza, koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosit će Općina Gradina (za prvo polaganje ispita).

U prijavi na poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid orginalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

OPĆINA GRADINA
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 12
33411 GRADINA

s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Eventualne potrebne dodatne obavijesti vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti elektroničkom poštom, na adresi: opcina-gradina@vt.t-com.hr, te na broj telefona: 033/784-155, radnim danom od 07,00-15,00h.

Javni poziv objaviti će se na web stranici Općine Gradina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

p.o. Zamjenik načelnika
Marko Ajček